Aneleh @ Gesamentlike Vigstaakgroep Vergadering, Wes en Suidkaap Sinodes van die NG Kerkfamilie; 27/10/2011

Om te leef as MIV-geaffekteerde gemeentes
Terugvoer van groter Vigstaakgroep vergadering
______________________________________________________________________________
Die Bediening vir Armoede en Sorg se Vigstaakgroep het op 27 Oktober 2011 ‘n groter Vigstaakgroep vergadering by die Marturia Sentrum, Pastoriestraat, Bellville gehou. Alle ringe was genooi om verteenwoordigers na die vergadering te stuur om saam te dink en besin oor die rol van die Vigstaakgroep en die onderwerp van MIV bevoegde gemeentes en kerke.

Die grootste deurbraak van hierdie vergadering was rondom die formulering van die doel van die Vigstaakgroep. Dit het vir ons duidelik geword dat die uitdaging nie ten eerste lê by WAT gemeentes en ringe DOEN met betrekking tot MIV en Vigs nie, maar dat dit noodsaaklik is om te fokus op WIE ons IS en HOE ons as kerk onsself met die kwessie van MIV identifiseer.  Dit is dus nodig om te help vorm aan ‘n kultuur van geaffekteerdheid eerder as nog en nog aktiwiteite.

In hierdie verband is daar ook ‘n paar keer daarna verwys dat die Vigstaakgroep die gewete van die kerk is – en veral die funksie het om die kerk te herinner, bly herinner aan MIV en Vigs en help om ‘n klimaat te skep waarin MIV en Vigs ook ‘n prioriteit is.

Met aanvang van die vergadering het almal teenwoordig ‘n geleentheid gekry om hulself aan die vergadering voor te stel en ook om hulle persepsies oor die taakgroep te deel. Uit hierdie terugvoer was dit duidelik dat ten spyte van die toewyding en entoesiasme van die taakgroep, min werklik kennis dra van die bestaan en of funksie van die taakgroep.

Individue het ook die geleentheid gebruik om hulle frustrasie uit te spreek spesifiek rondom hoe moeilik dit is om toegang tot of betrokkenheid spesifiek vanuit sekere NG kerke te kry. Daar is onder andere gesê dat die NG Kerk MIV nie as HUL probleem sien nie en dus baie ontoeganklik is.

Op die vraag hoekom dit nodig is vir die Kerk om op MIV en Vigs te reageer, is daar as volg reageer
    Dit is vir baie mense die melaatsheid van ons tyd
    Is deel van ons geroepenheid om om te gee
    Is deel van ons gebroke werklikheid
    Dit is deel van mense se nood
    Dit is ons opdrag – nie net tov my eie gemeente en kerk nie, maar wyer
    Gehoorsaamheid aan skrifopdrag
    ONS HET NIE “N KEUSE NIE – word daartoe gedwing (gedring?)
    Kerk het bepaalde invloed as agent vir verandering
    Kerk preek en praat lewe

Hier is dit ook beklemtoon dat die verwagting nie is dat die Kerk alles anders moet los en uitsluitlik op MIV moet fokus nie, maar juis dat ons as Kerk moet besef dat ook MIV belangrik is en ons nie regtig ‘n keuse het of ons op hierdie onderwerp en die pyn en stigma wat daarmee gepaard gaan, wil fokus nie.  Ons het wel nodig om te leer hoe om die kwessie van MIV binne die bestaande bedienings en projekte van ons kerk te integreer, eerder as om dit as nog ‘n addisionele verantwoordelikheid te sien. Sodoende kan die onderwerp al meer genormaliseer word, ook binne eredienste. Dit hang daarmee saam om begrip te ontwikkel rondom wat dit beteken om ‘n MIV bevoegde gemeente te wees.

Vêrder is daar stil gestaan by die vraag wat dit moeilik maak vir kerke om ook op MIV te fokus?
Dit is beklemtoon dat dit hier ten nouste saamhang met wat ons verstaan die “core business” van die kerk is. Die “core business” van die kerk is nie MIV en Vigs nie. Die core business van die kerk is God – en in hoe en watter mate die kerk mense kan begelei en ondersteun om nader aan God en mekaar te groei. 

Die terugvoer was:
    Want ons dink dis ‘n opsie?
    Kerkleiers is toegegooi met verskeie sake – waarvan almal dink hulle saak is die belangrikste en behoort die volle aandag van predikante te geniet.
    Seks is nie sonde nie – maar daar is baie vrae rondom moraliteit – en die seksuele oordrag van MIV maak dit moeilik om eerlik en gemaklik met die onderwerp om te gaan.
    Vooroordele en stigma
    Dat ons onderskeid maak tussen verskillende sondes
    Onkunde oor sonde
    Onkunde oor die realiteite van MIV
    Vrees vir pandemie, vrees vir aansteek, vrees vir stigma
    Kommunikasie been en kanale (dit is moeilik om boodskap by die regte persoon te kry)  Hier bied Jacky Swart aan dat sy ‘n belangrike rol daarin kan speel om die boodskap by die regte persone uit te kry.
    Blootstelling is minder (in wit kerke?)
    Ons leef al minder in ‘community’ (veral wit kerke waar mense al meer in isolasie, baie individuele lewens lei?)
    MIV beklemtoon soveel ander “probleme” en uitdagings (plaas vergrootglas oor vraagstukke soos armoede, posisie van vrou, werkloosheid, uitsigloosheid van jeug, tienerswangerskappe, drank misbruik, dwelms, gesinsgeweld, geslagsrolle ens.)

Dit word beklemtoon dat die Vigstaakgroep nodig het om bg. uitdagings te verstaan en in ag te neem wanneer ons oor ons taak en verantwoordelikheid besin. Om bloot net kritiek uit te spreek, gaan nie verhoudings bevorder of die uitdagings oorkom nie.

Die taakgroep definieer ons doel: Om ‘n kultuur van broosheid binne die kerk te vestig waar gemeentes ‘n veilige tuiste vir almal sal wees.
Hierdie kultuur van broosheid hang ten nouste daarmee saam dat ons as kerk nodig het om nie maar net by MIV betrokke te raak of iets te doen nie, maar ten eerste dat ons as kerk sal leef as ‘n geaffekteer gemeente en ons sodoende ten volle met MIV en Vigs identifiseer.

Kultuur hang saam met bedieningspraktyke en bewustheid, maar die vertrekpunt is om ons met die saak te identifiseer.
Die primêre taak van die taakspan is dus om hierdie kultuur te help vestig dat ons regtig geaffekteer is (leef as geaffekteerdes). Leef in die oortuiging: Ek is geaffekteer. Ons is geaffekteer.

En hier praat ons nie daarvan dat ek geaffekteer is omdat my familielid of kollega MIV positief is en daarom ‘n direkte of indirekte invloed op my het nie. Maar ek leef as geaffekteerde, omdat ek myself vereenselwig met die liggaam van Christus wat MIV positief is en Vigs het (en hiermee sou ons kon byvoeg, gemarginaliseerd is, arm is, uitgebuit word)
Die fokus van hierdie komitee lê egter by MIV en Vigs, maar ons gerigtheid lê nie in isolasie van die ander realiteite waarmee ons as liggaam van Christus leef nie. Ons wil dus ‘n kultuur skep (help skep) van identifiseer met mense in nood en wat verby hulle en ons grense strek

Die Vigstaakgroep sien ons rol as agente om die kultuur te verander en sal in die volgende vergadering ons beplanning doen vir hoe ons hierdie taak in 2012 sal aanpak.

Aktiwiteite wat in verlede al deur taakgroep aangepak is:
    Besoeke aan ringe en sinodes
    Ontwikkel van preekriglyne rondom Wêreld Vigsdag en AIDS Memorial Day
    Ontwikkeling van twee pamflette
    Ontwerp en verspreiding van plakkate vir Wêreld Vigsdag
    Groter Vigstaakgroep byeenkomste
    Toetsing gereël vir VG kerk sinode.

‘n Oorsigtelike gesprek volg wat fokus op MIV bevoegdheid.

Twee bronne (Beacons of Hope deur Dr. Sue Perry van EHAIA en Towards an HIV AND AIDS COMPETENT CHURCH gepubliseer deur CUAHA en Tumaini Universiteit) word onder die aandag van vergadering gebring.
Taakgroep lede het reeds ‘n harde of sagte kopie van Beacons of Hope – en enigiemand kan hierdie boek elektronies aflaai deur CABSA se webtuiste.

Die “Competence barrel” soos aangepas en ontwikkel deur CABSA is ook bekendgestel en verduidelik.

In kort kan ons sê dat MIV bevoegdheid nie maar net daaroor gaan om “iets te doen nie”, maar dat ‘n mens op ‘n verantwoordelike manier met die onderwerp omgaan en regtig omvattend na die onderwerp van MIV en Vigs kyk. Terselfdertyd staan MIV en Vigs nie in isolasie van wie die kerk is en waarmee die kerk reeds besig is nie – en daarom is dit belangrik om MIV te leer sien en integreer in bestaande bedieninge en projekte van die kerk.  In plaas daarvan om MIV uit te lig en uit te sonder, wil ‘n mens dit eerder normaliseer en deel maak van wie en wat die kerk reeds is. En hier gaan dit ten eerste dus om die ingesteldheid van die kerk, of dan die heersende kultuur wat uiteindelik sal bepaal op watter manier (en of ) ‘n kerk by MIV en Vigs betrokke sal raak en as deel van haar realiteit sal herken.

Die Vigstaakgroep se volgende vergadering is geskeduleer vir Donderdag 10 November 2011.  Vir meer besonderhede oor die aktiwiteite van die taakgroep, kontak gerus Ds. William Ficks by williamficks@mweb.co.za of 084 5140 363.

Verslag opgestel deur Aneleh Fourie-Le Roux van CABSA – die Christen Vigsburo vir Suider-Afrika, www.cabsa.org.za
 

Share this